42. ročník 2020

Informace a podmínky startu na GP PEPA Opava 2020 a IFBB ELITE Czechia-PRO.

Pořadatel s pomocí SKFČR a Národní sportovní agentury úspěšně vyjednal u Ministerstva zdravotnictví výjimku pro konání mezinárodní soutěže 42. ročníku IFBB Grand Prix PEPA Opava. Soutěž se bude konat v sobotu 5. prosince v Lidovém domě v Opavě.

V tomto okamžiku se musí každý účastník akce ( sportovec, trenér, pořadatel, fotograf atd ) prokázat PCR testem na Covid-19 ne starším 48 hodin a to v písemné podobě. Nestačí SMS. Zahraniční účastníci musí mít také test a ten nesmí být starší 72 hodin od odběru biologického vzorku.

Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.  Dále musí organizátor zajistit vstupní filtr do areálu akce (změření teploty a sběr selfreporting formuláře) u všech osob, které vstupují do areálu. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo je naměřena teplota vyšší než 37,5 st.C bude umožněn vstup pouze se souhlasem lékaře pověřeného organizátorem.

Jako pořadatel bedlivě sleduji vývoj situace v ČR. Je možné, že podmínka testu nebude nutná. V neděli vláda vyhlásí, co nás bude čakat od pondělí. Pokud by ČR spadla do oblasti č.3 PES, mohlo by se uvolnit otevření služeb. Tím pádem taky otevření Fitness center. A také by se mohli pořádat soutěže bez povinností mít testy. Sledujte proto prosím vyhlášení vlády a taky stránky www.skfcr.cz nebo www.grandprixpepa.cz.

Také Vám podávám informaci, že GP PEPA Opava 2020 bude vysílána živě na www.pepasport.cz

Stanislav Pesat

Ředitel GP PEPA 2020

Information and start conditions at GP PEPA Opava 2020 and IFBB ELITE Czechia-PRO.

The organizer, with the help of SKFČR and the National Sports Agency, successfully negotiated an exception with the Ministry of Health for holding the international competition of the 42nd IFBB Grand Prix PEPA Opava. The competition will take place on Saturday, December 5, in the LIDOVY DUM in Opava.

At this point, each participant in the event (athlete, coach, organizer, photographer, etc.) must demonstrate a PCR test on Covid-19 not older than 48 hours, in writing. SMS is not enough. Foreign participants must also have a test, which must not be older than 72 hours from the collection of the biological sample.

This obligation does not apply to persons who have demonstrably suffered from COVID-19, do not have clinical signs of COVID-19, have undergone isolation to the specified extent due to a positive RT-PCR test and the first positive RT-PCR result according to the valid emergency measures of the Ministry of Health. more than 90 days have elapsed. Furthermore, the organizer must provide an entry filter to the event area (temperature measurement and collection of self-reporting forms) for all persons entering the area. A person who does not fill in the self-reporting form or the measured temperature is higher than 37.5 degrees Celsius will be allowed to enter only with the consent of a doctor authorized by the organizer.

As an organizer, I closely monitor the development of the situation in the Czech Republic. It is possible that the test condition will not be necessary. On Sunday, the government will announce what awaits us from Monday. If the Czech Republic fell into area no. 3 PES, the opening of services could be released. As a result, the opening of the Fitness Center. And they could also run competitions without having to have tests. Therefore, please follow the government announcement and also the website www.skfcr.cz or www.grandprixpepa.cz.

I also give you information that GP PEPA Opava 2020 will be broadcast live on www.pepasport.cz

Stanislav Pesat

Director of GP PEPA 2020